Sensory Modulation and Sleep Quality among Adults with Learning Disabilities: A Quasi-Experimental Case- Control Design Study

מאת: כנרת שרפי ושרה רוזנבלום

מטרת המחקר: לבדוק תפקודי גוף כגון וויסות חושי ואיכות שינה בקרב מבוגרים עם לקויות למידה, בעקבות הסיווג הבינלאומי של תפקוד, מגבלה ובריאות (ICF). שיטה: 110 מבוגרים השתתפו במחקר, 55 מאובחנים עם לקויות למידה ו-55 בקבוצת הביקורת, בממוצע גילאים של 30 שנים. המשתתפים מילאו שאלון סוציו-דמוגרפי, שאלון הפרופיל הסנסורי למבוגרים ומתבגרים (AASP), ואת השאלון Mini Sleep Questionnaire (MSQ). בדיקות סטטיסטיות מסוג Chi-test, Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov בוצעו על מנת לבדוק הבדלים בין הקבוצות במאפיינים הסוציו-דמוגרפיים ותפקודי הגוף. ניתוחי קורלציות ורגרסיות בוצעו על מנת לבדוק קשרים בין תפקודי גוף. תוצאות: הבדלים מובהקים נמצאו בין הקבוצות בממדים של (א) משתנים סוציו-דמוגרפים מיוחדים: השלמת תיכון, מצב משפחתי, מספר ילדים; (ב) תפקודי גוף: רישום תחושתי נמוך ורגישות תחושתית (p<.001), הימנעות תחושתית (p=.002), חיפוש תחושתי (p=.021), ואיכות השינה (p<.001). קשרים מובהקים נמצאו בין אבחון הפרופיל הסנסורי וה-MSQ בכל קבוצה. ניתוח רגרסיה הראה כי עבור כלל המדגם (N=108), דפוס של רישום תחושתי נמוך הסביר 10.2% מהשונות באיכות השינה למעלה מהשתייכות לקבוצה (p<.001), בעוד שבבדיקה נפרדת של מבוגרים עם לקויות למידה (N=53), רישום תחושתי נמוך הסביר 19.9% מהשונות באיכות השינה (p<.001). מסקנות: יש צורך לחקור מאפיינים של מבוגרים עם לקויות למידה דרך נקודת מבט בריאותית, כמו מודל ה-ICF, על מנת להשיג הבנה טובה יותר של המאפיינים הייחודיים והצרכים היומיומיים של אוכלוסייה זו. תפקודים חושיים ותפקודי שינה של מבוגרים עם לקויות למידה צריכים להמשיך ולהיחקר בהקשר של איכות חיים בריאותית.

למאמר המלא לחץ כאן

ציטוט:

Sharfi K., &  Rosenblum, S.  (2015) Sensory Modulation and Sleep Quality among Adults with Learning Disabilities: A Quasi-Experimental Case- Control Design Study. PLOS ONE 10(2), 1-14. [I.F. 3.534 (5Y: 4.015), R8/55, Q1 Multidisciplinary Sciences]