renanahirshרננה הירש, BOT, לומדת תואר שני בחוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה, ישראל.
מרפאה בעיסוק ביחידה הטיפולית קהילתית מפת"ח בקרני שומרון ובמרכז תמיכה ישובי אזורי (מתי"א) עפולה בבתי ספר וגני ילדים.

נושא המחקר: תפקודים ניהוליים בקרב מתבגרים עם קשיים נוירו- התפתחותיים: ביסוס תוקף מקביל ומבחין לאבחון ה (Children Cooking Task (CCT

 תפקודים ניהוליים Executive Functions-EF)) הכרחיים לצורך ביצוע פעולות והשתתפות יעילה של כל אדם בכל תחומי העיסוק ובמגוון מסגרות חייו. תפקודים ניהוליים מתפתחים מינקות ועד לבגרות. ליקוי במיומנויות EF, מעכב ומונע תפקוד תקין ועשוי להתעצם עם העלייה בגיל. אחת מהאוכלוסיות אשר מגלה חסרים ב EF היא אוכלוסיית המתבגרים עם ליקויים נוירו התפתחותיים כגון: קשיי קשב וריכוז Attention Deficit Hyperactive Disorders (ADHD), קשיים בלמידה Learning Disabilities (LD) וקשיים בקואורדינציה מוטורית Developmental Coordination Disorders (DCD) ועוד. בגין הפגיעה התפקודית, הם מופנים לצורך ביצוע הערכה כחלק מתהליך התערבות במסגרת ריפוי בעיסוק. כלי ההערכה תפקודיים, הינם דרך האבחון המועדפת להערכת EF בגין היותם בעלי תוקף אקולוגי. כיום ידוע על מספר מועט של כלי הערכה אקולוגיים אשר נותנים מענה להערכה תפקודית אקולוגית של אוכלוסייה זו.
מטרת המחקר הנוכחי היא לבסס תוקף מבחין ומקביל לאבחון ה Children Cooking Task (CCT) כדי שיתאים לשימוש עבור אוכלוסיית מתבגרים עם ליקויים נוירו התפתחותיים בישראל.
שיטה: מדגם נוחות של 80 משתתפים בני 10-18. קבוצת מחקר (n=40) מתבגרים עם ליקויים נוירו -התפתחותיים וקבוצת ביקורת (n=40) של מתבגרים טיפוסיים.
למשתתפים יועברו אבחון ה Children Cooking Task (CCT), שאלון ה- Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) וחלק מאבחון ה WebNeuro.
המחקר הוא חלק ממחקר דוקטורט רחב הבוחן יעילות התערבות. במחקר הנוכחי, שמטרתו תיקוף כלי אבחון ה Children Cooking Task (CCT), יאספו הנתונים מתוך הממצאים של ההערכות הראשונות, קודם תהליך ההתערבות. עיבוד הנתונים יעשה באמצעות תוכנת 19-SPSS ויבוצעו מבחני השוואה MANOVA לבחינת תוקף מבחין ומתאם Pearson לבחינת תוקף מקביל.