efrabennevatאפרת בן נבט, בוגרת בריפוי בעיסוק BOT, אוניברסיטת חיפה – 1992
לימודים למוסמך, מסלול תזה, אוניברסיטת חיפה – 2012-2014
מרפאה בעיסוק התפתחותית מומחית.
קליניקה פרטית "פרפרים" – מרכז טיפולי לילדים ונוער, חולתה.
מכון להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, טבריה;
אחראית הדרכה במחוז צפון, שירותי בריאות כללית.

נושא המחקר: בחינת ההבדלים במאפייני המשחק ובתפקודים ניהוליים בקרב ילדים בגילאי 3-6 שהופנו לטיפול בריפוי בעיסוק בהשוואה לילדים שלא הופנו לטיפול בריפוי בעיסוק.

החשיבות של הערכה והתערבות מוקדמת לקידום ההתפתחות והתפקוד של הילד נדונה בספרות לאורך שנים (לדוגמא, Casby 2003).
תהליך הערכה התפתחותי כולל סינתזה של ממצאים רפואיים ומבחנים סטנדרטיים ומתבסס על המידע התפקודי אותו מספקים ההורים מתוך תפיסה כי להם מירב הידע בנוגע להתפתחותו של ילדם (Rosenbaum et al., 1998; Oberklaid & Efron, 2005).
כחלק מתהליך זה נאסף מידע הקשור לאופן בו הילד משחק משתי סיבות: האחת, המשחק נחשב לעיסוק העיקרי בחייו של הילד ומשקף את השתתפותו, והשנייה, למשחק יחסי גומלין הדוקים עם ההתפתחות בתחומים השונים- קוגניטיבי, מוטורי, רגשי, חברתי, שפתי (Bundy 1993; Rodger & Ziviani, 1999; Uren & Stagnitti, 2009).
איסוף המידע בתהליך ההערכה מהווה אבן דרך להמשך התערבות, אך התרשמות מהשדה הקליני מעלה סוגייה הנוגעת למונחי עלות ותועלת בדרך שבה נאסף המידע. יתירה מכך, איסוף מידע באופן הנערך כיום מקשה על פירושו באופן סטנדרטי.
שאלון (MCP - My Child Play (Schneider & Rosenblum, 2013 שפותח ופורסם לאחרונה עשוי לספק מידע זה באופן סטנדרטי ולייעל את תהליך ההערכה וההתערבות.
מטרת מחקר זה הינה לבסס תוקף מבחין ותוקף מקביל עבור שאלון "מאפייני המשחק של ילדי" (MCP- My Child's Play" (Schneider & Rosenblum, 2013" בקרב ילדים בגילאי 3-6 שהופנו לטיפול של ריפוי בעיסוק לעומת ילדים בגילאים אלה שלא הופנו. תוקף מבחין ייחקר על ידי בחינת ההבדלים במאפייני המשחק ובתפקודים ניהוליים כפי שנמדדים בשאלון MCP בין ילדים שהופנו לטיפול בריפוי בעיסוק ולבין ילדים שלא הופנו לטיפול (קבוצת ביקורת). תוקף מקביל יוערך בין פקטור תפקודים ניהוליים בשאלון "MCP -My Child's Play" לבין שאלון BRIEF.