YaelFogel2019

יעל פוגל, PhD, OT, עמית מחקר בחוג לריפוי בעיסוק, הפקלוטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.
מקשרת הכשרות מעשיות ומרצה בחוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה.

נושא המחקר: פיתוח והערכת מודל להתערבות מטה קוגניטיבית בקרב מתבגרים עם קשיים נוירו התפתחותיית

מתבגרים עם ליקויים נוירו התפתחותיים מורכבים מגלים קשיים תפקודיים בכל תחומי העיסוק (תפקודי יום יום, למידה, משחק, פנאי והשתתפות חברתית). קשיים אלה מעכבים את היכולת שלהם לבצע פעולות ולהשתתף באופן יעיל בחיי היום יום. מתבגרים אלו נמצאים בסיכון לנשירה, עבריינות והתנהגויות לא מסתגלות אחרות. כיום לא מוכרת תכנית התערבות בריפוי בעיסוק עבור אוכלוסייה זו. מטרת המחקר הנוכחי היא: לפתח מודל להערכה והתערבות בקרב מתבגרים עם ליקויים נוירו התפתחותיים ולהעריך את יעילותו. המודל לוקח בחשבון את דרישות הסביבה, האדם – המתבגר, והעיסוקים עימם הוא מתמודד, זאת בהתאם להגדרות ה ICF-CY של ארגון הבריאות העולמי, המודל העיסוקי ומודלים מטה קוגניטיביים דינמיים. המודל מהווה בסיס לתכנית הערכה והתערבות אינדיבידואלית שמדגישה את עוצמותיו וחולשותיו של הפרט במקביל בכל שלוש הרמות של התפקוד: תפקודי גוף )תפקודים מטה קוגניטיביים – תפקודים ניהוליים ומודעות) פעילות בתחומי העיסוק השונים והשתתפות בתפקודי יום יום.
המודל מכוון לתכנית ההתערבות שתתבסס על בחירת מטרות תפקודיות והשגתן באמצעות אסטרטגיות מטה קוגניטיביות במטרה לאפשר למתבגר להשתתף באופן מיטבי בסביבה. תכנית ההתערבות שפותחה ותיחקר מבוססת על מודל "התערבות מורכבת" המבוססת על מסגרת ההתייחסות של ה-
Medical Research Council (MRC) (Campbell, Fitzpatrick, Haines, Kinmonth, Sandercock, Spiegelhalter & Tyrer, 2000)

המחקר יכלול 2 קבוצות ראשיות:
1. קבוצת המחקר - קבוצת מתבגרים עם ליקויים נוירו התפתחותיים שמורכבת משתי קבוצות משנה (n=40):
א. קבוצת מחקר ראשונה (n=20) – תקבל התערבות מיד לאחר המדידה הראשונה.
ב. קבוצת מחקר שנייה (n=20) – תעבור מדידה ראשונה, תמתין שמונה שבועות (כאורך תהליך ההתערבות) , תעבור מדידה נוספת ואז תחל את תהליך ההתערבות.
2. קבוצת ביקורת - קבוצת מתבגרים טיפוסיים (n=40) אשר יותאמו לקבוצות המחקר במשתני גיל ומגדר.
התחומים שיבדקו:
בחינת יעילות ההתערבות בין קבוצת המחקר והביקורת ובתוך שתי קבוצות המחקר.
המשתנים שמוערכים הם:
 רמת המודעות של המתבגר כפי שידווח על ידי המתבגר.
 תפקודים ניהוליים כפי שיבואו לידי ביטוי בביצוע המתבגר וכפי שיוערכו על ידי דיווח הוריו.
 ביצוע פעילויות יום יום כפי שיבואו לידי ביטוי בביצוע המתבגר.
רמת ההשתתפות כפי שידווח על ידי המתבגר ועל ידי הוריו.