מאת: ירמיה הייניק, פרלה וורנר, טל דקל, איליה גורביץ ושרה רוזנבלום

רקע: התפתחות באמצעי איסוף המידע הטכנולוגיים מאפשרת הערכה של מאפיינים קינמטים של תהליך הציור. אנו בדקנו את משימת ציור השעון במטופלים קשישים עם הפרעת דיכאון מאז'ורית (MDD) קלה, הערכנו את החשיבות היחסית של המדדים הקינמטים אשר הבחינו בין הקבוצות (מחקר וביקורת) וניתחנו את הקשרים בין המדדים הממוחשבים למצב הקוגניטיבי והרגשי של הנחקרים מקבוצת המחקר. שיטה: למחקר נדגמו 20 קשישים עם MDD קל ו-20 נחקרים שהותאמו אליהם הושמו בקבוצת הביקורת. שתי הקבוצות ביצעו משימה של ציור שעון באמצעות מערכת ממוחשבת. המדדים הקינמטים כללו: מספר הקטעים שציורו, זמן הביצוע, לחץ שהופק כלפי משטח הציור ואזימוטים של העט. שלושה מאפיינים מרחביים יצוגיים נותחו עבור כל מקטע שצויר על המשטח: גובה, רוחב ואורך. משימת ציור השעון נוקדה על ידי בודק עיוור באמצעות שיטת פרידמן. מצב קוגניטיבי נבדק באמצעות שימוש באבחון המיני-מנטל והדיכאון באמצעות Geriatric Depression Scale (GDS). תוצאות: שיטת פרידמן לא הראתה על הבדלים בין הקבוצות. מדדי הלחץ על המשטח והאזימוט  ומדדים מרחביים של גובה, רוחב ואורך היו נמוכים יותר באופן מובהק בקבוצה של ה-MDD, בעוד מספר המקטעים בדף וזמן הביצוע לא היו שונים בין הקבוצות. מדד האזימוט הראה מתאם עם ציון ה-GDS, ומדד הלחץ על המשטח עם ציוני המיני-מנטל וה-GDS. המדדים המרחביים לא הראו מתאם עם האבחונים הנ"ל. מדדי הלחץ על המשטח, רוחב ואורך המקטע, אזימוט וגובה המקטע אפשרו מיון מתאים של 81.1% מהמשתתפים במחקר. מסקנות: מערכת ממוחשבת הממוקדת במשימת ציור שעון עשויה להיות רגישה לשינויים בתפקוד בקרב קשישים עם הפרעה דיכאונית קלה.

ציטוט:

Heinik, J. Wenre, P., Dekel, T. Gurevitz, I., & Rosenblum, S. (2010). Computerized kinematic analysis of the clock drawing task in elderly people with mild Major Depressive-Disorder: An exploratory study. International Psychogeriatrics, 22, 479-488. doi:10.1017/S1041610209991360 [I.F. 1.892 (5Y: 2.306), R26/49 Geriatrics & Gerontology]