מאת: שרה רוזנבלום, נגה רגב

יכולת תזמון הינה חשובה לתפקוד כללי יומיומי. מטרת המחקר הייתה לערוך השוואה של יכולות התזמון והיבטים של זמן בעת כתיבה וכן להשוות את הקשרים בין שני רכיבים אלו בקרב ילדים עם DCD וקבוצת ביקורת. 42 ילדים בגילאים 7-12, 21 עם אבחנת DCD ו-21 עם התפתחות תקינה אשר הותאמו מבחינת גיל, בית-ספר ומין לקבוצה הראשונה, ביצעו 14 משימות של המטרונום האינטראקטיבי (IM) ושלוש משימות כתיבה תפקודיות בלוח אלקטרוני אשר מהווה חלק מהמערכת הממוחשבת להערכת כתיבה ComPET. ה-IM סיפק מדדים של זמן תגובה ואילו ה- ComPET סיפק מדדים של זמן השהייה של העט על הדף ובאוויר. התוצאות מראות הבדלים מובהקים בין הקבוצות הן במשימות ה- IM והן במשימות ה-ComPET . חישוב רגרסיה לינארית הראה כי זמן הביצוע הממוצע ב-IM הסביר 37% מהשונות בזמן השהייה של העט באוויר בעת משימה של העתקת פסקה. בנוסף, בהתבסס על תפקדו מבחין הכולל שני מדדים המשליכים על יכולת תזמון, 81% מכלל המשתתפים מוינו באופן מתאים לקבוצות. תוצאות המחקר ממליצות לשקול את ה-IM ככלי אבחון והתערבות לילדים עם DCD אשר מתקשים בתזמון בתפקוד היומיומי.

ציטוט:

Rosenblum, S., & Regev, N. (2013). Timing abilities among children with developmental coordination disorders (DCD) in comparison to children with typical development. Research in developmental disabilities, 34(1), 218-227.‏ doi:10.1016/j.ridd.2013.08.009 [I.F. 2.735 (5Y: 2.869), R1/37 Q1 Education, Special, R2/69 Q1 Rehabilitation]