מאת: שרה רוזנבלום

רקע: מחקרים קודמים הדגישו את החשיבות של זיהוי מוקדם של ילדים עם DCD, לצורך מניעה של הפרעות משניות-אקדמיות, רגשיות וחברתיות המזוהות עם הליקוי. מטרת המחקר הייתה לפתח שאלון בעל תוקף להורים ולמורות- the Children Activity Scales for parents (ChAS-P) and for teachers (ChAS-T), על מנת לזהות ילדים בגילאים 4-8 שנמצאים בסיכון ל-DCD ולבחון את תוקפם ומהימנותם של שאלונים אלו. שיטה: תוקף נראה ותוקף תוכן בוססו עבור השאלונים, ולאחר מכן נקבעו ציוני חתך בהתבסס על תשובותיהם של 355 מורים ו-216 הורים. עקביות פנימית חושבה. ניתוח גורמים (Factor analyses) בוצע, ותוקף מבנה נקבע על ידי בדיקת היכולת של השאלונים להבחין בין 30 ילדים בגילאי 5-6.5 אשר אובחנו עם DCD לבין 30 ילדים עם התפתחות טיפוסית. תוקף ניבוי נבדק באמצעות השוואה לתוצאות האבחון Movement –ABC. תוצאות: נמצאו ערכים גבוהים (0.96–0.94) לעקביות הפנימית, עבור השאלון להורים ולמורים ChAS-P/T. ניתוח גורמים מצא ארבעה גורמים נפרדים בשאלון להורים ושלושה גורמים נפרדים בשאלון למורים, ממצא זה מחזק את התוקף התיאורטי של הפריטים שנבחרו ואת ההתאמה של השאלונים לזיהוי DCD. תוקף מבנה זוהה על ידי מציאת הבדלים מובהקים בין הציונים של הקבוצה בשאלון להורים ובשאלון למורים. קשרים מובהקים נמצאו בין תוצאות הילדים בשאלונים לבין התוצאות באבחון M-ABC, ממצא המאשר את תוקף הניבוי של השאלונים.

Rosenblum, S. (2006). The development and standardization of the Children Activity Scales (ChAS-P/T) for the early identification of children with Developmental Coordination Disorders (DCD). Child Care Health and Development, 32, 619-632. Doi:10.1111/j.1365-2214.2006.00687.x (Special issue about DCD. [I.F. 1.832 (5Y: 2.048), R31/65 Psychology, Developmental].