מאת: שרה רוזנבלום

ל- 10-30% מילדים בגילאי בית ספר יש קשיים בכתיבה. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק האם ביצוע של "משימת האלפבית" על גבי מערכת ממוחשבת יכול להיות שימושי ככלי סינון על מנת למיין ילדים עם וללא קשיים בכתיבה. הביצוע במשימת האלפבית נמדד בקרב ילדים בכיתה ג, 50 מתוכם דווחו על ידי המורה כי מתקשים בכתיבה (ממוצע גילאי: 8.7, ס"ת: 0.3) ו-50 תלמידים ללא קשיי כתיבה אשר הותאמו לקבוצה הראשונה מבחינת גיל ומין (ממצוע גילאי: 8.6, ס"ת: 0.4). הניתוח של הממצאים הצביע על הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות במדדי זמן ומרחב של ביצוע משימת האלפבית. ממצא זה תומך ביכולת של המערכת הממוחשבת לסנן קשיי כתיבה. בהמשך המאמר יערך דיון על ההשלכות להתערבות עם ילדים עם קשיים כתיבה.

ציטוט:

Rosenblum, S. (2005). Using the Alphabet task to differentiate between proficient and non-proficient handwriters. Perceptual and Motor Skills, 100, 629-639. [I.F. 0.521 (5Y: 0.658), R80/83 Psychology, Experimental]