מאת: שרה רוזנבלום, יעל ארגמן, נועה מנדלסון ואפרת פייס-אבירם
 
תקציר:
 
רקע: Developmental Coordination Disorder) DCD) הוא חסר ניכר בהתפתחות קואורדינציה מוטורית הפוגע בתפקודי היום-יום ובלמידה אקדמית שלא על רקע פגיעה מוירולוגית וללא פגיעה באינטליגנציה (APA, 1994). מטרת מחקר זה היא לבדוק אם יש הבדל בין ילדים החשודים כסובלים מ-  DCD, לבין ילדים עם התפתחות מוטורית תקינה בביצוע מטלות המערבות אינטגרציה ויזומוטורית.
שיטה: לצורך איתור הילדים נעשה שימוש בשאלון לגננת לאיתור (DCD (Rosenblum, 2005. השאלון הועבר תחילה לגננות של שמונה גנים והן מילאו אותו על 251 ילדים בגילאים 4 עד 6.6 שנים. על פי תוצאות השאלונים שהועברו לגננות, נבחרו 20 ילדים החשודים כסובלים מ-DCD, ולהם הותאמה קבוצת ביקורת. לכלל 40 הילדים (קבוצת המחקר והביקורת) שנבחרו להשתתף במחקר הועברו שאלון דמוגרפי שמולא בידי ההורים, שאלון לאיתור DCD להורים (Rosenblum, 2005), ואבחון ה-(Developmental Test of Visual Motor Integration(VMI) (Beery & Buktenica, (1997. 
תוצאות: נמצאו הבדלים מובהקים בציון הסופי בין הילדים בקבוצת המחקר לבין הילדים בקבוצת הביקורת באבחון ה-VMI. נמצא מתאם בינוני גבוה בין הציון הסופי של השאלון איתור לגננת לבין הציון בשאלון האיתור שמולא בידי הורים.
בדיון יושוו תוצאות המחקר הזה על אודות הבדלים בביצוע הוויזומוטורי בין ילדים החשודים כ-DCD לבין ילדים עם התפתחות מוטורית תקינה לתוצאות מחקרים קודמים ויידונו ההשלכות האפשריות לתהליכי הערכה וההתערבות הממוקדות בילדים אלו.