מאת: שרה רוזנבלום, נעמי כץ, שולה פרוש

תקציר:

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את התפקוד הויזומוטורי של ילדים מאתיופיה, ולהשוות בין תפקודי ילדים חדשים בישראל, לעומת קבוצה ותיקה בני גיל זהה וילדים ישראלים. התמקדות בתחום זה חיונית, בגלל משמעות כישורים אלו לתפקודי בית ספר ולהקלטות בדרישות חברה מערבית, טכנולוגית, כישראל.
במחקר השתתפו 106 ילדים שנחלקו לשתי קבוצות גיל: 6-8 ו-10-12 שנים. כל קבוצת גיל נחלקה לשלוש: עולים חדשים, עולים ותיקים וקבוצת ישראלים לשם השוואה.
כלי המחקר כללו את מבחן Beery, תת-מבחן Bruininks ותתי-מבחן LOTCA לבדיקת התחום הויזומוטורי.
ממצאי המחקר מראים שבמשימות הויזומוטוריות השונות, נמצאו הבדלים מובהקים גם בין קבוצות הותק בארץ וגם בין קבוצות הגיל. בקבוצות הגיל 6-8, נמצאו הבדלים מובהקים בביצוע, בין העולים החדשים לותיקים ולישראלים, וגם בין הותיקים לישראלים. בקבוצת הגיל 10-12 נמצא הבדל מובהק בין קבוצת החדשים לותיקים, בהשוואה בין הותיקים לישראלים. ההבדל נמצא עדיין מובהק אך הפער הצטמצם.
בדיון מודגש הצורך בגישור הפערים הנובעים מהגירה וסביבה תרבותית שונה.