ילדים עם הפרעה התפתחותית בקואורדינציה (DCD) מתאפיינים כבעלי מגבלות בהשתתפות בביצוע מטלות שונות. השתתפות היא מרכיב עקרוני מרכזי בקלסיפיקציה של תפקוד מגבלה ובריאות של ארגון הבריאות הלאומי (ICF-CY; WHO, 2007). על פי המודל, זהו תהליך דינאמי שמתעורר בין אנשים לסביבה בה הם מתנהלים. מטרת הסקירה הנוכחית היא להגדיש את התפקיד של זיהוי מוקדם של ילדים עם DCD כגורם חשוב בניבוי יכולת ההשתתפות שלהם בחיי היומיום. סקירה זו דנה בנושאים כמו על ידי מי יבוצע הזיהוי המוקדם, באיזו נקודה של הרצף ההתפתחותי ובאיזה הקשר, וכן בתפקיד ההורים בתהליך זה ותרומתם להשתתפות הילד. לבסוף, יידונו המלצות למחקר עתידי וליישום קליני לצורך הגברת ההשתתפות של ילדים עם DCD בהקשרי חיים שונים.

ציטוט:

Rosenblum, S., & Engel-Yeger, B. (2014). Predicting participation of children with DCD. Current Developmental Disorders Reports, 1, 109-117. doi:10.1007/s40474-014-0014-6 (Special issue about DCD).