עד היום, אבחון מחלת הפרקינסון מתבצע באמצעות הערכה קלינית. נעשה ניסיון לזהות מאפיינים פשוטים של כתיבה אשר יכולים להבחין באופן מדויק בין אנשים עם פרקינסון לאנשים בריאים. 20 חולי פרקינסון ו-20 אנשים בריאים שהותאמו להם מבחינת גיל ומין כתבו את שמם והעתיקו כתובת על נייר שהונח על לוח אלקטרוני. נמדדו ממוצע הלחץ שהופעל על העט בזמן הכתיבה וממוצע מהירות הכתיבה לאורך כל המטלה, וכן חושבו מדדי זמן ומרחב עבור כל קטע כתיבה. תוצאות של בדיקת ה- MANOVA עבור מדדי זמן, מרחב ולחץ על העט בשתי המטלות (כתיבת שם והעתקת כתובת) הראו הבדלים מובהקים בין הקבוצות (F(6,32) = 6.72, p < 0.001; F(6,31) = 14.77, p < 0.001, respectively) . אנליזה דיסקרימננטית בוצעה עבור שתי המטלות. פונקציה דיסקרימננטית אחת נמצאה עבור מיון הקבוצות (Wilks' Lambda = 0.305, p < 0.001). בהתבסס על הפונקציה, 97.5% מהמשתתפים מיונו באופן נכון לקבוצות- 100% מקבוצת הביקורת ו-95% מקבוצת הפרקינסון). ערך Kappa של 0.947 (p < 0.001) חושב, כלומר המיון לקבוצות לא חושב בטעות. במחקר ראשוני זה זוהו שתי משימות כתיבה שגרתיות ופשוטות אשר הצליחו להבחין בין חולי פרקינסון לאנשים בריאים. למשימות הכתיבה הללו יש פוטנציאל להיחשב כביו-מרקר חסכוני במשאבים, מהימן ומהיר לזיהוי מחלת הפרקינסון.

ציטוט:

Rosenblum, S., Samuel, M., Zlotnik, S., Erikh, I., & Schlesinger, I. (2013). Handwriting as an objective tool for Parkinson’s disease diagnosis. Journal of Neurology, 260, 2357-2361. doi:10.1007/s00415-013-6996-x [I.F. 3.841 (5Y: 3.745), R37/194 Q1 Clinical Neurology]