מאת: שרה רוזנבלום, חמדה עמית-בן שמחון, עינת גל

הידע לגבי מאפייני ביצוע הכתיבה של ילדים עם הפרעות על הספקטרום האוטיסטי הינו מצומצם, על אף חשיבות כישורים אלו להשתתפות אקדמית וחברתית. מטרת המחקר הייתה להשוות את מאפייני תהליך ותוצר הכתיבה של ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה (HFASD) עם אלו של ילדים עם התפתחות תקינה, על מנת לקבוע מהם האמצעים המיטיביים להבחנה בין הקבוצות. משתתפי המחקר היו 60 ילדים בגילאי 9-12; 30 מתוכם מאובחנים עם HFASD ו-30 ילדים עם התפתחות תקינה אשר הותאמו לקבוצת המחקר מבחינת גיל ומין. כל המשתתפים ביצעו שלוש מטלות כתיבה מדורגות על גבי לוח אלקטרוני שמהווה חלק ממערכת ממוחשבת להערכת כתיבה (ComPET). לאחר מכן, פסקת הכתיבה שלהם הוערכה באמצעות אבחון א.א כתב יד. נמצא כי ביצועיהם של משתתפי קבוצת המחקר היו נמוכים יותר באופן מובהק במדדי תהליך ותוצר הכתיבה. קשרים מובהקים נמצאו בין מדדים אלו, ובנוסף אנליזה דיסקרימיננטית ואנליזת רגרסיה אשר הדגישו את דינמיקת הכתיבה הייחודית של ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה. הערכת המאפיינים של תהליך ותוצר הכתיבה של ילדים עם HFASD עשויים לספק נקודת מבט כוללת יותר לגבי קשיים אינדיבידואליים. זיהוי מאפייני הביצוע עשוי להביל להתערבות ממוקדת יותר ולשיפור בהשתתפות בבית הספר בקרב ילדים אלה.    

ציטוט:

Rosenblum, S., Amit, H., & Gal, E. (2016). Unique handwriting performance characteristics of children with high-functioning autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 23, 235-244. [I.F. 2.12 (5Y: 2.700), R 2/39 Q1 Psychology developmental].